เกาะไต้หวัน (จีนตัวเต็ม: ??/??; จีนตัวย่อ: ??; พินอิน: T?iw?n ไถวาน; ภาษาไต้หวัน: T?i-o?n) เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้จีนแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดยสาธารณรัฐจีนเป็นเอกเทศจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : XWT15_HIZO_TAIWAN SUMMER SALE_ITC ราคาเริ่มต้น : 13,988 บาท

 May -September 2017

 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม

ตึกไทเป 101  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
พัก  ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย่หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 6 วัน
สายการบิน : Nok
รหัสทัวร์ : HIZO_TAIWAN_6D4N_I05 ราคาเริ่มต้น : 21,988 บาท

 พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560

 นำท่านเที่ยวไทเป ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว  หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน  นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น  ป่าสนพันปี  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรม4ดาว  ไทเป2คืน ไทจง1คืน อาหลีซัน1คืน  บริการอาหารครบทุกมื้อ เมนูเลิศ สุกี้ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี สเต็กไต้หวัน พระกระโดดกำแพง ซีฟู๊ด กุ้งมังกร  

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 3 วัน 2 คืน (Taiwan Special 3D2N)
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 3 วัน
สายการบิน : China Airlines
รหัสทัวร์ : ็HIZO_TTN_TPE04_CI ราคาเริ่มต้น : 18,888 บาท

 September - December 2016

 ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ – ชิมชา – ร้านขนมพายสับปะรด - ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว ชมเศียรพระราชินี - ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตชื่อดัง 2 แห่ง : ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง พักโรงแรมดี 4 ดาว ทุกคืน !!! อาหารพิเศษ!!! : Seafood, เสี่ยวหลงเปา, ภัตตาคาร 200 ล้าน, สเต็ก+สลัดบาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน Premium Taiwan 4D3N_CI_Dec2017
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : China Airlines
รหัสทัวร์ : HIZO_CU_TAIWAN_Dec2016-Mar2017 ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท

 December 2016 - March 2017

 เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้านสายรุ้ง และช้อปปิ้ง outlet พิเศษอาบน้ำแร่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 5 วัน 3 คืน_July-Oct 2016
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : HIZO_XW_T07 Taiwan 5D3N ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

 กรกฎาคม - ตุลาคม 2559

 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เย๋หลิ่ว  ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน นำท่านเดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG โปรแกรมล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว  เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101  ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตลาดซีเหมิงติง เมนูพิเศษ  Sea food เย๋หลิว  ปลาประธานาธิบดี ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)


รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok Scoot
รหัสทัวร์ : HIZOXW_T07 ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว  เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 
ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต  ดิวตี้ฟรี  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตลาดซีเหมิงติง
เมนูพิเศษ  
Sea food เย๋หลิว  ปลาประธานาธิบดี ซาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
พักไทเป 1คืน ไทจง 1คืน เจียวซี 1คืน (พักห้อง อาบน้ำแร่ส่วนตัว)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ TAIWAN SUPER PRO 4 วัน ZV
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 4 วัน
สายการบิน : V
รหัสทัวร์ : ทัวร์ TAIWAN SUPER PRO 4 วัน ZV ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท

มกราคม-มีนาคม2559

เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป-ตึกไทเป 101 ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี- ซีเหมินติง เมืองจีหลง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว เมนูพิเศษ!! พระกระโดดกำแพง/ปลาประธานาธิบดี สเต็กจานร้อน/เสี่ยวหลงเปา/สุกี้ชาบู ชาบู/ปูอลาสก้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ TAIWAN SUPER SALE 5D 3N XW
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok
รหัสทัวร์ : ทัวร์ TAIWAN SUPER SALE 5D 3N XW ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท

มกราคม-กุมภาพันธ์

เมืองไถจง-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี/สเต็กจานร้อน เสี่ยวหลงเปา/ พระกระโดกำแพง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ HAPPY TAIWAN 5D 3N XW
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok
รหัสทัวร์ : ทัวร์ HAPPY TAIWAN 5D 3N XW ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

17 - 21 ก.พ.59

บินตรง ดอนเมือง?ไต้หวัน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (BOEING 777?200 // 415 ที่นั่ง) ลำใหญ่ ใหม่กิ๊ก ขาไปบินตอนดึกถึงเช้าไม่เสียเวลาเที่ยว ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ของประเทศไต้หวัน (พักไทจง 1 คืน / ไทเป 1 คืน / เถาหยวน 1 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) ตึกไทเป 101 (รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตและตลาดซีเหมินติง อิ่มอร่อยกับอาหาร 10 มื้อ เมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ (ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เสต็ค+สลัดบาร์,พระกระโดดกำแพง) บริการครบทุกมื้อ ไม่มีอิสระทานเอง บริการ FREE WI-FI บนรถ ตลอดการเดินทาง , อัตรานี้เป็นราคาที่รวมค่าวีซ่าแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ TAIWAN SABBVERR 5D 3N XW
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : Nok
รหัสทัวร์ : ทัวร์ TAIWAN SABBVERR 5D 3N XW ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท

6-10 ม.ค./13-17ม.ค./20-24ม.ค./27-31ม.ค.59

ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อุทยานหลิ่ว เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง **เมนูพิเศษ สเต็กไต้หวัน สุกี้มองโกเลีย เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง**

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ LOST IN TAIWAN เกาะสวรรค์ อีกหนึ่งดินแดนที่น่าค้นหา 5D 4N IT
ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : TIGER
รหัสทัวร์ : ทัวร์ LOST IN TAIWAN เกาะสวรรค์ อีกหนึ่งดินแดนที่น่าค้นหา 5D 4N IT ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท

13 -17 เมษายน 59

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ -กู้กง- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(รวมลิฟท์ชมวิว) ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่ -ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว อาหารพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน สเต๊ค พร้อมสลัดบาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม